Skip to content Skip to navigation

師資陣容

行政人員

陳淑娟Shu-Chuan Chen

系主任

輔仁大學比較文學博士
成功大學藝術研究所碩士
輔仁大學英國語文系學士、圖書與資訊學系學士(雙學位)

洪瑩婕

行政助理

王莉娟Li-Jiuan Wang

行政助理

美國密西根州立大學語言學博士班研究
輔仁大學語言學碩士